Informacja dla osoby podpisującej petycję

RODO – Informacja ws. przetwarzania danych osobowych

GDPR – Data Privacy notice

Obowiązek podania poniższej informacji wynika z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

 

 • Podane dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy) przetwarzane są w celu umożliwienia Ci podpisania petycji do Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz, jeżeli się zgodzisz, do regularnego przekazywania Ci biuletynu Federacji Znaki Równości (newslettera). Kod pocztowy jest przetwarzany w celu przygotowania raportu pokazującego geograficzny rozkład osób podpisujących petycję.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa zawarta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) pomiędzy Tobą a Administratorem. Jej przedmiotem jest umożliwienie Ci podpisania petycji i poinformowanie o Twoim podpisie Sejmiku Województwa Małopolskiego. W części dotyczącej regularnego przekazywania biuletynu Federacji Znaki Równości (newslettera) podstawą prawną jest (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) czyli Twoja zgoda, którą możesz wycofać w każdym czasie wyłącznie ze skutkiem na przyszłość.
 • Podanie Twoich danych osobowych  jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia podpisanie petycji i otrzymywanie biuletynu.
 • Administratorem danych osobowych jest Federacja Znaki Równości z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Czyżówka 43, 30-526 Kraków, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,  Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000644083, NIP 676-251-61-65.
 • Odbiorcami danych osobowych są członkowie zarządu Administratora oraz jego pracownicy, współpracownicy i inni wolontariusze. Obiorcą danych jest również Województwo Małopolskie, które działa jako niezależny administrator danych na podstawie przepisów regulujących rozpatrywanie petycji.
 • Możesz skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: kontakt@znakirownosci.org.pl .
 • Podane dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu złożenia petycji do Sejmiku Województwa Małopolskiego. W zakresie objętym zgodą podane dane będą przetwarzane przez Administratora do chwili wycofania zgody.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich poprawy, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Obligation to provide the information below results from the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter “GDPR”) and pursuant to other applicable laws.

 

 • Submitted personal data (i.e. name, surname, e-mail address, ZIP code) shall be processed to enable you to sign the petition to Regional Counsel of Małopolska (Lesser Poland) and, if you agree, to send you regularly the bulletin of Federacja Znaki Równości (newsletter). The ZIP code is processed for the reporting purpose, in order to prepare a report showing geographic distribution of petitioners.
 • The legal base for processing of your personal data is the contract concluded through the means of electronic communication (point (b) of Article 6(1) GDPR) between you and the Controller. The subject of this contract is enabling you to sign the petition and informing Regional Counsel of Małopolska (Lesser Poland) that you signed the petition. As regards regular sending of the bulletin of Federacja Znaki Równości (newsletter) the legal base is point (a) of Article 6(1) GDPR i.e. your consent which might be withdrawn at any time exclusively with a future result.
 • Submitting your personal data is voluntary. Failure to submit the data makes impossible signing the petition and receiving the bulletin.
 • The Controller is Federacja Znaki Równości with registered office in Kraków, address: ul. Czyżówka 43, 30-526  Kraków, entered into the register of associations, other social and professional organizations and healthcare facilities of the National Court Register under the KRS number: 0000644083, whose documents are kept by the District Court for Kraków Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register, with taxpayer identification NIP number 676-251-61-65.
 • Recipients of the personal data are members of the Controller’s board of managers as well as Controller’s employees, associates and volunteers. The recipient is also Region of Małopolska which acts as a separate controller under the terms of law regulating consideration of the petitions.
 • You can reach the Controller via e-mail at: kontakt@znakirownosci.org.pl .
 • Personal data which were submitted will be processed till the submission of the petition to Regional Counsel of Małopolska (Lesser Poland). As regards the data processed under the terms of consent it will be processed by the Controller till the consent is withdrawn.
 • You have the right to request access to, rectification of or erasure of your personal data. You have the right to restrict or object to the processing of your data and the right to data portability.
 • You can lodge a complaint with a President of the Personal Data Protection Authority.
 • The submitted data are not subjected to automated decision-making.
 • The data is not transferred out of European Economic Area.

Dumnie organizowane przez

Share via
Copy link
Powered by Social Snap