Dziękujęmy za podpisanie petycji!

Razem pozbądźmy się „Strefy Wolnej od LGBT”
w Małopolsce!

 

Do:

Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

My, niżej podpisani mieszkańcy Województwa Małopolskiego, wnosimy o uchylenie Deklaracji nr 1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych.

Akt ten, deklarujący sprzeciw wobec „ideologii ruchów LGBT”, uważamy za bezwstydny pomnik ignorancji, jawnie sprzeczny z prawem, krzywdzący dla tych mieszkańców Małopolski, którzy identyfikują się jako osoby nieheteronormatywne i transpłciowe, a także szkodliwy dla wizerunku całej wspólnoty samorządowej Województwa Małopolskiego.

Jest rzeczą godną ubolewania, że organ władzy publicznej decyduje się na zajęcie stanowiska wobec faktów, które nie istnieją.

Nieporozumieniem, opartym tylko na niewiedzy bądź złej woli, jest kreowanie istnienia „ideologii LGBT” oraz sugerowanie jej działań „zorientowanych na anihilację” wartości chrześcijańskich. Nie godzimy się na to, aby osoby, które identyfikują swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową jedną z liter składających się na akronim LGBT, nazywać „ideologią”.

Ideologia bowiem to system poglądów, idei, pojęć jednostki lub grupy ludzi. Ani tożsamość płciowa ani orientacja seksualna nie stanowią elementów tej definicji, stąd nie mogą być przedmiotem „propagandy” systemu oświaty, uderzającej w młode pokolenie.

Przyjęta przez Sejmik Deklaracja nr 1/19 jest sprzeczna z przepisami szeregu aktów prawnych, przede wszystkim Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych umów międzynarodowych.

W naszej opinii, potwierdzonej pierwszymi wyrokami sądów administracyjnych, uchylającymi podobne w treści uchwały innych jednostek samorządowych, deklaracja łamie zakaz dyskryminacji z powodu takich cech osobistych jak orientacja seksualna i tożsamość płciowa, wynikający z obowiązku równego traktowania wszystkich przez władze publiczne (art. 32 Konstytucji RP).

Tytułem przykładu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził w wyroku z 14 lipca 2020 r. sygn. akt III SA/Gl 15/20, iż: „tłumaczenie, że LGBT to nie ludzie, a ideologia, jest przymykaniem oczu na rzeczywistość, kiedy nie chce się dostrzec pełnych konsekwencji takich słów.”

Ponadto Deklaracja nr 1/19 narusza gwarantowane Konstytucją prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47) oraz wolność wyrażania swoich poglądów, jak również pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54).

Poprzez deklarację Sejmiku władze województwa, kreując jedyny akceptowalny model rodziny „oparty na tradycyjnych wartościach” i stygmatyzując osoby LGBT, wykluczają je ze wspólnoty samorządowej, której są one członkami. Nazywanie osób LGBT „ideologią” jest przykładem dehumanizacji tej grupy społecznej, naruszającej godność, cześć i dobre imię jej przedstawicieli (art. 30 Konstytucji), co bulwersuje szczególnie w kontekście wartości chrześcijańskich, tak drogich autorom Deklaracji nr 1/19. Odzieranie kogokolwiek z godności, odmawianie mu szacunku pod pretekstem przeciwstawiania się wrogiej ideologii, ma przecież niewiele wspólnego z chrześcijańską miłością do bliźniego.

Deklaracja nr 1/19 godzi także w reputację Małopolski na arenie międzynarodowej. Świadomość społeczna i poziom edukacji w innych krajach Unii Europejskiej pozwalają sądzić, że poglądy oparte na stereotypach i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, które jednocześnie karmią nienawiść i prowadzą do prześladowania mniejszości, nie znajdą tam uznania.

W grudniu 2019 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję zdecydowanie potępiającą wszelką dyskryminację osób LGBT i ich podstawowych praw przez organy publiczne. Obecnie Komisja Europejska, idąc za wytycznymi ujętymi w tej rezolucji, wstrzymuje wypłatę środków finansowych dla tych jednostek samorządowych, które nie respektują podstawowych praw i wolności panujących na obszarze Unii Europejskiej.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Deklaracja 1/19 naraża całą wspólnotę samorządową Województwa Małopolskiego na dotkliwe konsekwencje zarówno wizerunkowe jak i finansowe.

Wysoce szkodliwe byłoby, gdyby w Europie ugruntowała się opinia o Małopolsce jako regionie, w którym dyskryminacja osób LGBT jest oficjalnie popierana przez władze samorządowe. Zerwanie współpracy międzynarodowej z Małopolską przez kraj związkowy Turyngię czy francuskie regiony Auvergne-Rhône-Alpes i Centre-Val de Loire, dopełniłoby tylko obrazu upadku znaczenia i dobrego imienia naszego województwa.

Wspomnieć również należy, że w związku z przyznaniem Małopolsce organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 r. do Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskij trafiła już podpisana przez kilka tysięcy osób petycja wzywająca do dopilnowania by Igrzyska odbyły się z poszanowaniem bezpieczeństwa i godności wszystkich sportowców i gości, niezależnie od ich orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, apelujemy do Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego o uchylenie tej chybionej pod każdym względem deklaracji. Zrodzone między innymi Deklaracją nr 1/19, a także wypowiedziami wysoko postawionych osób publicznych, poczucie przyzwolenia na nękanie i pogardę wobec osób LGBT, niestety przynosi owoce.

Rzeczą Waszego sumienia pozostaje, czy powstrzymacie agresję wobec tej mniejszości, zagrożonej aktami brutalnej przemocy fizycznej i psychicznej, uchylając deklarację, która jest źródłem nienawiści i dyskryminacji.

Dumnie organizowane przez

Share via
Copy link
Powered by Social Snap